283/55 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 12, QUẬN 10, TP.HCM